Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
I.1. Tyto Obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu provozovaného na webové adrese http://www.richsport.cz.
I.2. Provozovatelem Internetového obchodu a zároveň Prodávajícím se rozumí společnost RichSport s.r.o., IČ 36740624, se sídlem Osloboditelov 42, 040 17 Košice, Slovenská republika (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Košice I, oddíl sro, vložka 19363/V). Některá právní jednání lze učinit vůči společnosti Expandeco - RichSport, se sídlem Třída 3 května 910, 763 02 Zlín-Malenovice dále jako Reklamační adresa - (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C204819), jak je specifikováno níže v obchodních podmínkách. 
I.3. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, tak jak jsou definováni účinnou právní úpravou.
I.4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu, jejímiž stranami jsou Prodávající a Kupující a jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a povinnost Kupujícího zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
I.5. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást obsahu Kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno v Obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu Kupní smlouvy – ujednání v Obchodních podmínkách se nepoužije.
I.6. Pokud se na tom Prodávající s Kupujícím dohodne, lze uzavřít Kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto Obchodní podmínky, popřípadě libovolné ujednání těchto Obchodních podmínek modifikovat. 
I.7. Kupující uzavřením Kupní smlouvy akceptuje tyto Obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku smlouvy.

II. INFORMACE


II. 1. Kupující, který je spotřebitelem, se může se stížnostmi obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Informace o tomto způsobu řešení sporů nalezne kupující na webové adrese https://adr.coi.cz/.
II. 2. Informace o cenách
a. Veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní (DPH atd.) a poplatků (kromě nákladů na dodání zboží a balení zboží), a to s vědomím čl. III.5.; V případě chybně uvedené ceny Prodávající postupuje podle čl. III.7.
b. Náklady na dodání zboží se řídí podmínkami uvedenými v čl. IV.
c. V případě, že zboží bude zabaleno zvláštním způsobem, budou účtovány zvláštní náklady na balení zboží. Tyto náklady jsou uvedeny u příslušného zboží v Internetovém obchodě.
d. Konečná cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, sestává z ceny zboží a nákladů na dodání a balení zboží. Konečnou cenu není možné Prodávajícím ani Kupujícím jednostranně měnit.
II. 3. Informace o přijímaných způsobech platby
a. Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2500624804/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1; Kupující v takovém případě uvede jako variabilní symbol číslo objednávky, které nalezne v potvrzení přijetí objednávky dle čl. III.6.,
• bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Cardpay,
• v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“).
b. V případě úhrady bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Cardpay je povinnost Kupujícím splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na účet Prodávajícího.
c. Kupní cena je v případě úhrady „na dobírku“ splatná při převzetí zboží. V případě úhrady bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Úhrada bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Cardpay probíhá s odesláním nabídky Provozovateli ještě před jejím přijetím dle čl. III.
II. 4. Informace o dodání zboží
a. Zboží může být dodáno následujícím způsobem:
• převzetím zboží od dopravce,
b. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží převzetím zboží či úplným uhrazením kupní ceny podle toho, která ze skutečností nastane později.
c. V případě dodání převzetím zboží od dopravce se okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží stanovuje k okamžiku předání prvnímu dopravci.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy (nabídky).
III.2. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
III.3. Potvrzení obsahu Kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky; nabídka je nadto potvrzena na e-mailovou adresu Kupujícího. 
III.4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.
III.5. Prezentace zboží a informace o něm
a. Návrhy dodat zboží za určenou cenu v Internetovém obchodě neznamenají návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku), tj. Prodávající nemá vůli uzavřít ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu prostým přijetím takového návrhu na dodání zboží (odesláním objednávky) Kupujícím. Prezentace zboží v internetovém obchodě proto není nabídkou.
b. Informace uváděné v Internetovém obchodě týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky Kupujícím s výjimkou chybně uvedené ceny dle čl. III.7.
c. Nabídkou se proto rozumí objednávka odeslaná Kupujícím prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
III.6. Postup uzavření smlouvy
a. Objednávku Kupující provede tak, že vyplní všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámí se s textem těchto Obchodních podmínek a vysloví s nimi souhlas, načež kliknutím na „Koupit“ objednávku odešle Prodávajícímu.
b. Až do odeslání objednávky může Kupující kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
c. Jakmile Kupující provede objednávku (tj. učiní nabídku), Prodávající ji bezodkladně zpracuje a potvrdí Kupujícímu elektronicky (na jím uvedenou e-mailovou adresu) její přijetí. Toto potvrzení není přijetím nabídky.
d. Kupující může vzít nabídku zpět do okamžiku odeslání přijetí nabídky, resp. do okamžiku, kdy mu je takové přijetí doručeno, a to bez udání důvodu na e mailovou adresu Prodávajícího: info@richsport.cz 
e. Přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou zašle Prodávající Kupujícímu elektronicky (na uvedenou e-mailovou adresu) po zpracování a potvrzení objednávky.
f. Prodávající v přijetí nabídky nesmí činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (čl. III.7.) a případu, kdy uvedené zboží již Prodávající nenabízí.
g. Okamžikem doručení přijetí nabídky Kupujícímu je Kupní smlouva uzavřena. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.
III.7. Postup v případě chybně uvedené ceny
a. V případě, že u objednaného zboží je v Internetovém obchodě uvedená chybná cena (např. z důvodu změny cenových podmínek dodavatele Prodávajícího), Prodávající v odpovědi na objednávku uvede správnou cenu.
b. Taková odpověď není přijetím, nýbrž je protinabídkou a k uzavření Kupní smlouvy se vyžaduje, aby Kupující potvrdil novou cenu elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího  info@richsport.cz
c. Doručením takového potvrzení Prodávajícímu je Kupní smlouva uzavřena s novou cenou.
d. Kupující v potvrzení podle tohoto článku nesmí činit další dodatky nebo odchylky.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ


IV.1. Dodání zboží převzetím od dopravce
a. Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím společnosti ReMax Courier Service, spol. s r.o. (Remax), IČ 35825456, se sídlem Albína Burnovského 6, 841 05 Bratislava (https://www.remax.sk), za jimi stanovených standardních přepravních i cenových podmínek.
b. V návaznosti na čl. IV.2.a. Prodávající upřesňuje cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží následovně:
• při kupní ceně do 2.500,- Kč přepravné činí 129,- Kč,
• při kupní ceně nad 2.500,- Kč je přepravné ZDARMA
c. Kupující si bez ohledu na čl. IV.1.a. může zvolit i jiný způsob dopravy. V takovém případě nese riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy než náklady podle způsobů dodání dle čl. IV.1.a.
d. Prodávající předá zboží zvolenému dopravci do 7 dnů po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Cardpay, či do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“; Prodávající informuje Kupujícího o předání zboží dopravci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
e. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, Kupující.
f. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.
IV.3. Kupující je povinen kupní cenu uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Cardpay, či v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“).  
IV.4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
IV.5. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, je Kupující povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího info@richsport.cz
IV.6. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy výslovně ujednáno.
IV.7. Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny. Délka dodací lhůty je stanovena v Internetovém obchodě u příslušného zboží, přičemž se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, Prodávající o tom Kupujícího neprodleně informuje a stanoví náhradní lhůtu dodání. Ta musí být Kupujícím výslovně schválena.
IV.8. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list; faktura je zasílána Kupujícímu s objednaným zbožím.
IV.9. Postup v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží
a. Prodávající v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží využije práva na svépomocný prodej zboží, přičemž výtěžek z prodeje zašle Kupujícímu způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny.
b. Prodávající jé též oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, jakož i dodáním zboží.

V. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO


V.1. Působnost článku
a. Následující ustanovení se nevztahují na případy, kdy Kupujícím je podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.
b. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti. Způsob uplatnění práv z vadného plnění nalezne Kupující v těchto Obchodních podmínkách.
c. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si kupující hradí sám, pokud se liší od základní sazby.
V.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží
V.1. Působnost článku
a. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
b. Vadami se zejména rozumí to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který žádal Kupující nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
c. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
• u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud se týče té vady, pro kterou byla nižší cena ujednána,
• pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
• u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.
d. 24měsíční dobu může Prodávající jednostranně zkrátit v případě použitého spotřebního zboží na 12 měsíců.
e. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil
V.3. Práva Kupujícího z vad
a. Je-li zboží vadné, Kupující
• může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti;
• není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy (čl. VI.).
b. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
c. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit (čl. VI.).
d. Neodstoupí-li kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
e. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
f. Kupující má právo na náhradu přiměřeně vynaložených nákladů při realizaci práv z vadného plnění.
V.4. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace
a. Kupující je povinen pro uplatnění práva z vadného plnění bezodkladně poté, co zjistí vadu, resp. vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tuto vadu Prodávajícímu elektronicky vyplněním reklamačního formuláře nebo  na e-mailovou adresu Prodávajícího info@richsport.cz; práva z vady může Kupující taktéž bezodkladně uplatnit u Prodávajícího na Reklamační adrese. K samotnému uplatnění práva z vad slouží reklamační list.
b. Jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, Kupující je může uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musí prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí po dobu šesti měsíců od převzetí, tehdy kupující prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí nemusí.
c. Uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce Kupujícím nabývá Kupující práva z přepravní smlouvy namísto Prodávajícího, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce.
d. Jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, Kupující je může uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí
e. Kupující sdělí při uplatnění práva z vady Prodávajícímu, jaké právo dle čl. V.3. si zvolil. Zboží zašle či jinak doručí Prodávajícímu na Reklamační adresu jakýmkoliv způsobem mimo zasíláním „na dobírku“. Zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, jakož i opatřeno o veškeré potřebné označení, které tvořilo příslušenství zboží při dodání.
f. Prodávající bezodkladně rozhodne o přijetí/zamítnutí reklamace a toto rozhodnutí sdělí Kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodní a trvá-li Kupující přesto na svém stanovisku, je na jeho straně přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou Prodávající odpovídá.
g. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu a která činí 30 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího elektronicky. 
V.5. Práva a povinnosti související s reklamací
a. V případě oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním; veškeré Prodávajícím případně poskytované či vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet Kupujícího.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM


VI.1. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
VI.2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, vyjma případu, kdy zboží použil ještě před objevením vady, či nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady, prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil při obvyklém použití a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
VI.3. Právo na odstoupení Kupujícímu zaniká, neoznámí-li vadu zboží (čl. V.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, avšak nejpozději do 2 let od převzetí zboží.
VI.4. Vadu lze oznámit Prodávajícímu písemně na adresu sídla Prodávajícího, na Reklamační adresu či elektronicky na e mailovou adresu Prodávajícího info@richsport.cz.
VI.5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
a. Na Kupujícího, který je spotřebitelem, se nad rámec čl. VI.1. a násl. vztahují i níže uvedené povinnosti.
b. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu, ve lhůtě 14 dnů; tato lhůta běží ode dne převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
c. V případě vrácení, může zboží kupující vrátit na vlastní náklady doporučeně poštou na adresu:
Expandeco - RichSport
Třída 3 května 910
763 02  Zlín-Malenovice
d. Kupující, který je spotřebitelem, zašle Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno, na adresu místa podnikání Prodávajícího jakýmkoliv způsobem mimo zasíláním „na dobírku“; zboží by mělo být opatřeno visačkou, doprovázeno fakturou či jinou výzvou podobné povahy.
e. Prodávající vrátí Kupujícímu, který je spotřebitelem, všechny peněžní prostředky za zboží, které mu bylo fakturováno a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy; veškeré Prodávajícím vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet Kupujícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy není podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
f. Kupující, který je spotřebitelem, se může s Prodávajícím dohodnout na jiném způsobu zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků.
g. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


VII.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
VII.2. Osobními údaji se pro potřeby uzavření Kupní smlouvy rozumí:
a. jméno a příjmení Kupujícího,
b. adresa bydliště/sídla Kupujícího,
c. identifikační číslo,
d. daňové identifikační číslo,
e. adresa elektronické pošty,
f. telefonní číslo a
g. IP adresa.
VII.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to jak pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, tak pro účely vedení uživatelského účtu. 
VII.4. Kupující primárně souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Tento souhlas může Kupující odmítnout. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ujednání není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
VII.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, pravdivě a kompletně, jakož i fakt, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
VII.6. Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě dopravců či osob provozujících platební systém nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předány dalším třetím osobám, ať už ke komerčním, či nekomerčním účelům.
VII.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
VII.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, kompletní a poskytnuté dobrovolně.
VII.9. Domnívá-li se Kupující, že Prodávající nebo zpracovatel dle čl. VII.6. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje vedeny nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. požádat Prodávajícího či zpracovatele o vysvětlení,
b. požadovat, aby Prodávající či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
c. Kupující tak může učinit písemným vyjádřením na Reklamační adresu či skrze e-mailovou adresu Prodávajícího info@richsport.cz
VII.10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu ve výši nákladů nezbytných na poskytnutí informace. 
VII.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat a o tomto informovat Prodávajícího, není-li ukládání tzv. cookies podmínkou nákupu na webové stránce a plnění závazků z kupní smlouvy.

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. Platforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


IX.1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy a v její souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.
IX.2. Prodávající prohlašuje, že svoji podnikatelskou činnost zaměřuje na Českou republiku.
IX.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu uzavírané Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka. Totéž platí pro tyto Obchodní podmínky.
IX.4. Tyto Obchodní podmínky jsou autorským dílem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Užívání těchto Obchodních podmínek bez předchozího souhlasu autora bude stíháno podle příslušných právních předpisů.
IX.5. Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu obchodní podmínky účinné a používané přede dnem 1. 8. 2017. Kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek a závazky na jejím základě vzniklé se řídí dosavadními obchodními podmínkami.